Bilans Kapitału Ludzkiego

CEL PROJEKTU

Celem ogólnym badania jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w trzech branżach: IT, turystyka i finanse poprzez dwa cele szczegółowe:

  1. określenie stanu i kierunków rozwoju kadr ww. branżach i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje;
  2. określenie krótko i średniookresowych wyzwań, przed jakimi stoją ww. branże w wymiarze kompetencyjnym w związku ze zmianami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi.

Badanie ma na celu poznanie zasobów i niedoborów kompetencyjnych w danej branży – IT, turystyka i finanse. Cel zostanie osiągnięty poprzez porównanie zapotrzebowania na kompetencje zgłaszanego przez polskich przedsiębiorców i kompetencji dostępnych na rynku pracy (posiadanych przez pracowników lub przyszłych pracowników w badanych branżach). Dzięki temu możliwe będzie wypracowanie rekomendacji odnoszących się do występujących obecnie lub przewidywanych w przyszłości luk w organizacji i prowadzeniu kształcenia na potrzeby danej branży, w odniesieniu do konkretnych stanowisk i kompetencji, zawodów.