O PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest organizacją, której celem jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców.

MISJA PARP

Z pasji do gospodarki, odpowiedzialnie dla biznesu.

WIZJA PARP

PARP rozwija polską przedsiębiorczość przez innowacje i odkrywanie nowych kierunków rozwoju. Stale udoskonala sposób realizacji zadań testując i wdrażając innowacyjne metody działania. Współpracuje w tym zakresie z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi w ekosystemie innowacji w Polsce i za granicą.

WIĘCEJ O PARP

Szczegółowe informacje na temat organizacji i szczegółowej działalności PARP można znaleźć na stronie internetowej: www.parp.gov.pl