Bilans Kapitału Ludzkiego

SEKTOR FINANSOWY – STUDENCI

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu Bilansu Kapitału Ludzkiego. Jest to jedno z największych przedsięwzięć naukowo-badawczych w Polsce dotyczące sektora finansowego.

Badanie Bilansu Kapitału Ludzkiego realizowane jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem projektu jest Uniwersytet Jagielloński. Natomiast wykonawcą jest firma DANAE Sp. z o.o.

KOGO BADAMY?

Do wzięcia udziału w badaniu zapraszamy osoby, które już weszły na rynek pracy lub w najbliższej przyszłości będą w nim uczestniczyć, czyli studentów II stopnia (studia magisterskie) lub ostatnich dwóch lat jednolitych studiów magisterskich. Badaniem zostanie objętych 1200 studentów różnych kierunków z wybranych uczelni w całej Polsce. Badaniem objęci zostaną studenci nie tylko kierunków związanych z finansami.

O CO PYTAMY?

Chcielibyśmy dowiedzieć się jakie doświadczenie zawodowe, nie tylko w branży finansowej, posiadają studenci ostatnich lat, a także w jakim sektorze widzą swoją przyszłość zawodową. Kluczowe będzie również poznanie planów zawodowych w sektorze finansowym oraz posiadanych kompetencji. Opinia każdego studenta jest ważna, zebrane dane posłużą do stworzenia rekomendacji wprowadzających zmiany w szkolnictwie. Badanie jest w pełni anonimowe i dobrowolne, a zebrane wyniki będą prezentowane wyłącznie w ramach zbiorczych zestawień statystycznych.

Wypełnienie ankiety potrwa do 20 minut.

JAK BADAMY?

Badanie realizowane jest techniką CAWI. Oznacza to, że studenci otrzymają ankietę drogą elektroniczną i zostaną poproszeni o jej wypełnienie on-line. Dla każdej uczelni stworzony zostanie indywidualny link, po kliknięciu w link możliwe będzie wypełnienie ankiety.